AVIS LEGAL

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d’ús del Lloc web “www.elsllegums.com” (d’ara endavant, “la web”), el titular de la qual és ELS LLEGUMS, S.l. (d’ara endavant, ELS LLEGUMS), amb CIF B66190604, domicili en C/ Entença, 116 – bis – 08015 BARCELONA, i inscrita en el Registre mercantil de Barcelona al tom 44110, foli 220 secció 1, fulla número B447253, amb la qual es pot posar en contacte a a través de elsllegums@elsllegums.com i del telèfon 934515312.

1. Condicions d’accecs

La finalitat d’aquesta web és facilitar informació sobre la nostra oferta de servei. La seva utilització suposa l’acceptació plena per l’Usuari d’aquestes condicions, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut de les mateixes haurà d’abstenir-se de fer ús de la web, així com dels serveis oferts en ella. ELS LLEGUMS es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats i les condicions d’ús de la web.

 

L’Usuari accepta que l’accés i ús de la web i dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:

■ No utilitzar la web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic, en general, i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals, així com abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i/o impedir el normal ús i utilització per part de la resta d’Usuaris.

■ No manipular o alterar qualsevol contingut de la web sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular, eximeix al seu aquest de cap responsabilitat.

■ No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; així com suprimir, eludir o manipular el Copyright i altres dades identificatives dels drets de ELS LLEGUMS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els ressenyats continguts.

■ No introduir o difondre en la web programes de dades (virus o qualsevol tipus de programari de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys en la web.

 

ELS LLEGUMS no garanteix la disponibilitat i continuïtat de la web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis puguin produir-se, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, qualsevol que sigui la naturalesa, derivats de l’ús de lainformación i de les matèries contingudes en la web

2. Ús de cookies

A fi de prestar un millor servei, DGH pot emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari petits fitxers d’informació denominats cookies, utilitzats per al correcte funcionament d’alguns dels serveis que s’ofereixen, així com per a realitzar estadístiques d’ús, diagnosticar problemes en la web, i per a l’administració d’alguns dels serveis oferts. Per a limitar o restringir l’admissió de cookies en el seu equip, l’Usuari pot configurar el seu navegador a aquest efecte. Per a més informació, si us plau visiti la nostra política de cookies.

3. Responsabilitats

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ELS LLEGUMS o qualsevol tercer pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les presents Condicions Generals.

 

ELS LLEGUMS no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles hipervínculos que contingui la web a continguts externs a aquesta; no obstant això, retirarà aquells enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com pugui conèixer-ho.

4. Propietat intel.lectual i industrial

L’Usuari reconeix que tots els continguts de la web i, en concret, de tota la informació i materials, l’estructura, selecció, ordenació i prestació dels seus continguts, programes i desenvolupament d’aplicacions utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat del titular de la web o, si escau, de tercers.

 

En cap cas l’accés als mateixos o la seva utilització per part de l’Usuari implicarà cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de ELS LLEGUMS o del tercer titular dels drets afectats.

 

ELS LLEGUMS és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu web, els menús, botons de navegació, el codi, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en altres casos, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius mostrats en aquesta pàgina són propietat de ELS LLEGUMS i/o de terceres empreses. Es prohibeix usar-los o descarregar-los permanentment, copiar-los o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el preceptiu consentiment del seu titular.

 

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït en la web amb violació dels seus drets de Propietat Intel·lectual o Industrial haurà d’enviar una notificació a ELS LLEGUMS identificant-se a si mateix i al titular de els drets de propietat intel·lectual o industrial suposadament infringits, aportant títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.

5. Protecció de dades

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte, són tractats amb la finalitat de donar-li contestació, si escau, a la seva sol·licitud d’informació.

 

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de dirigir-se al responsable del fitxer, ELS LLEGUMS, S.L., en l’adreça:  C/ Entença, 116 – bis – 08015 BARCELONA.

6. Confidencialitat

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra o a la qual tinguin accés qualsevol d’elles, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni empleada per cap de les parts per a finalitats alienes als quals van motivar la seva comunicació.

7. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per el que es disposa en la legislació espanyola. Per a quantes qüestions poguessin suscitar-se entre les parts en relació amb la interpretació i execució del present document, totes dues parts acorden de forma expressa i amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

© Copyright ELS LLEGUMS, S.L.

–  Tots els drets reservats