POLÍTICA DE PRIVACITAT

ELS LLEGUMS, S.L. (d’ara endavant ELS LLEGUMS) informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre de Desenvolupament de la LOPD.

 

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, ELS LLEGUMS només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

 

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment.

 

És per això que ELS LLEGUMS es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. En els anteriors suposats, ELS LLEGUMS anunciarà en aquesta pàgina Web els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

 

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal de ELS LLEGUMS que gestioni aquesta informació.

 

S’informa els Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

 

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per ELS LLEGUMS els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular ELS LLEGUMS podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent:

 

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades.

 

Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:”Responsable LOPD” ELS LLEGUMS – C/ Entença, 116 – bis 08015 Barcelona / Espanya).

 

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a ELS LLEGUMS en l’adreça indicada.